Golden Triangle

Mekong Cruise tour (17 days)

Tour Route Bangkok – Ching Mai – Jinghong – Dali –Li Jiang – Shangri-la – Kunming

Southern Yunnan Highlighted Tour (15 days)

Hekou – Yuanyang – Jianshui – Kunming – Dali – Li Jiang- Jinghong – Chiang Saen (15days)

Golden Triangle Cruise Tour (8 days)

Tour Route Kunming-Jinghong-Ching Saen-Ching Rai-Ching Mai-Bangkok

Romantic Mekong Cruise Tour (8 days)

Tour Route Kunming-Jinghong-Ching Saen-Ching Rai-Ching Mai-Bangkok
[Previous page]  [Next page]